Choose language: Swedish English Norwegian German Italian Lithuanian

OM PROJEKTET

Missnöje med sitt utseende är en huvudkomponent och prediktor för sänkt självkänsla, känslomässigt lidande, negativa levnadsvanor och dåliga utbildningsresultat och kan oavsiktligt bidra till social utslagning och diskriminering. Om utbildningssektorn har begränsad förståelse och erfarenhet av detta ämne och hur det påverkar individen, kommer de inte att uppnå optimala resultat och kan därmed oavsiktligt skapa hinder för dessa drabbade individer, vilket kommer att leda till ytterligare social utslagning.

 

Sammanfattning

En av fem personer har en missbildning och för många påverkar denna "skillnad" självkänslan och den sociala funktionen på ett negativt sätt. De, och många andra som inte (i sina egna eller i andras ögon) uppfyller de samhälleliga normer eller ideal för utseende, kan uppleva ångest, stigmatisering och diskriminering. Människor som är bekymrade över sitt utseende kan påverkas på många olika sätt. I storskaliga studier har missnöje med utseendet nämnts som en huvudsaklig komponent och prediktor för sänkt självkänsla, känslomässigt lidande, negativa levnadsbanor och dåliga utbildningsresultat och kan oavsiktligt bidra till social utslagning och diskriminering. Om utbildningssektorn har begränsad förståelse och erfarenhet av detta ämne och hur det påverkar individen, kommer de inte att uppnå optimala resultat och oavsiktligt skapar en barriär som leder till ytterligare social utslagning.

 

Beskrivning

Syftet med projektet är att utveckla utbildningen, med stöd av en mängd olika material, för nya eller befintliga yrkesvägledare och utbildare inom yrkesutbildningen för att kunna förstå och känna igen orsaker och konsekvenser av vanställdhet och/eller missnöje med utseendet hos sina elever och stigmatisering och/eller diskriminering av dessa individer.

 

Det primära målet är att efter utbildningen kommer deltagarna att kunna inse att elever som uppvisar missnöje med avseende på kön, ålder, etnicitet också kan påverkas negativt av deras vanställdhet och/eller utseende i kombination med stigmatisering och samhälleliga hinder. Deltagarna kommer att förstå hur denna grupp i högre risk är utsatta för utslagning i vårt europeiska samhälle. En elev med vanställdhet och/eller missnöje med sitt utseende kan uppleva dålig psykosocial hälsa, vilket kommer att ha en negativ inverkan på deras engagemang i samhället samt deras livskvalitet. De kan också ha upplevt diskriminering och stigmatisering som ytterligare har påverkat deras psykiska välbefinnande och kan generera hjälplöshet om deras nuvarande situation. Detta kan innebära att det är mycket svår att råda och stödja eleven till att bli självständig. Det är ytterst viktigt att lärare och yrkesvägledare lär sig känna igen symtomen på ångest och kan erbjuda eleverna lämpliga tekniker för att bli mer självständiga och göra lämpliga karriärbeslut om yrkesinriktad utbildning och sysselsättning. Utövare kommer också lära sig att inse vikten av att utveckla nätverk av yrkesverksamma från olika områden som kan stödja personer med vanställdhet och/eller som är missnöjda med sitt utseende, för att mer allmänt kunna dela med sig av kunskapen.

 

Ytterligare mål är att uppnå hållbarhet genom att sprida utbildningsmaterial mellan vägledare och yrkesutbildningsanordnare genom strategiska grupper och nätverk, samt genom att införliva projektresultaten hos utövare av yrkesvägledning och utbildning.

 

 

LIFELONG LEARNING PROGRAMME

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. 527463-LLP-1-2012-1-UK-LEONARDO-LMP. För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.